Skip to content

Injeccions en mur per a aïllament de parets en rehabilitació

MUR PER AÏLLAMENT DE PARETS EN REHABILITACIÓ

Injectar aïllament tèrmic a les cambres d’aire de les parets de façana és una bona opció constructiva per a millorar l’eficiència energètica dels habitatges sense necessitat de fer obres ni perdre espai interior. Segons diverses empreses, al fer-ho, podem arribar a obtenir al voltant d’un 40% d’estalvi en el consum d’energia, una reducció de les emissions de CO2 i  millora de les propietats acústiques dels tancaments.

A més, segons el CIES (International Council for Sustainable Energy) “La despesa energètica d’un edifici durant tota la seva vida útil és el 62% i l’altre 38% es consumirà en les etapes de construcció i enderroc”. Per tant, si podem incidir en aquest 62% optimitzant l’eficiència energètica dels edificis, estarem disminuint el percentatge de consum energètic més gran de tot el procés constructiu.

mur per a aïllament

El procediment consisteix en omplir la cambra d’aire existent entre les dues fulles de façana amb algun tipus de material aïllant. A través d’unes perforacions al mur, s’injecta el material fins que aquest ha omplert tot el volum interior de la paret.

Caldrà tenir especial cura amb la caixa de persiana, i amb la seva estanqueïtat respecte la cambra d’aire, doncs podria omplir-se amb el material injectat, malmetent el funcionament de la persiana. Un cop s’ha verificat que la injecció s’ha dut a terme correctament, es procedeix a acabar el procés tancant els forats i donant una mà de pintura.

Vàrem decidir utilitzar aquest mètode per a un projecte de rehabilitació energètica a un habitatge a Esplugues de Llobregat, doncs el sistema de tancament de façana tenia cambra d’aire i ens permetia injectar-hi algun tipus de material aïllant.

El mercat ofereix moltes opcions pel que fa a aïllaments tèrmics injectats. Per escollir el que més s’adequava a les nostres necessitats, vam fer un estudi de les diferents solucions en base a les propietats del material (origen, capacitat per aïllar termicament, impacte mediambiental). Ens vam centrar en quatre materials aptes per a ser injectats: cel·lulosa, escuma de poliuretà, llana de roca i poliestirè expandit granulat.

A continuació fem un resum de les característiques de cada material i facilitem el contacte dels industrials que vàrem contactar, enllaços web on localitzar fitxes tècniques de cada material i vídeos demostratius del procés.

Aïllament de cel·lulosa:

És un aïllament lliure de juntes que forma una massa homogènia. Està compost per un 92% de paper de diari reciclat, additius biològics i sals bòriques, que li proporcionen propietats antiparàsits, antifongs i, tot i ser de paper, té una bona resistència al foc, no s’inflama ni es desfà. Al ser d’origen vegetal també és un bon regulador de la humitat de l’ambient. La seva duració es il·limitada, és a dir, no perd qualitats amb el pas del temps, no s’endureix ni minva.

Aïllament de cel·lulosa
Industrial de contacte ECOmarc  

Enllaç web: www.aislamientotermicoconcelulosa.es

www.vimeo.com/144775765

 

Escuma de poliuretà:

És un material d’origen sintètic, i pel que fa a aïllaments, és el material més aïllant que existeix, tot i tenir una densitat molt baixa, doncs només el 2% n’és material sòlid. Es fa a partir de la barreja a temperatura ambient de dos components, el poliol i l’isocianat i altres additius.

S’injecta al mur en estat líquid, i quan els seus components reaccionen, es forma el producte final que s’expandeix i ocupa tota la cavitat interior. Cal dir que aquesta és una reacció exotèrmica amb la que s’allibera CO2 a l’atmosfera.

Escuma de poliuretà

 

Industrial de contacte Alfatermic SL

Enllaç web: www.alfatermic.com

https://www.youtube.com/watch?v=UDbmEM1zZ2E

 

Llana de roca:

És un material d’origen mineral. S’obté a partir de la roca basàltica fosa a més de 1600 ºC. A continuació, s’aboca el líquid incandescent a unes centrifugadores d’alta velocitat i se’n obtenen les fibres. Per a la seva projecció es barreja amb morter, s’injecta en estat líquid, i fragua a dins la cambra d’aire donant forma al material final. Al ser d’origen mineral, és un material amb molt bon comportament envers el foc (classificació al foc A1), és per això que la seva projecció també s’utilitza per a protegir del foc a estructures i altres elements.

Llana de roca

 

Industrial de contacte Diaterm

Enllaç web: www.diaterm.com

https://www.youtube.com/watch?v=H7pBhmkZWt0

 

Poliestirè expandit:

Consisteix en boles de poliestirè expandit (4-8 mm de diàmetre) insuflades en sec, amb un tractament superficial de grafit, que reflecteix la radiació tèrmica, apart de les propietats aïllants que ja té de per si el poliestirè. Quan s’aplica queda impregnada en cola que, quan aquesta s’endureix, fa que tot el conjunt quedi compacte, de manera que si en un futur es volen fer obertures a la paret, no caiguin totes les boles.

Aquest mètode és especialment útil quan les cambres d’aire són més estretes, on els altres materials tindrien dificultats de repartir-se homogèniament a l’hora d’injectar-los.

Poliestirè expandit

Industrial de contacte Arque SL
Enllaç web: www.arquesl.com
www.youtube.com/watch?v=0lKQowMfhTE

 

Material Origen material Coeficient de conductivitat tèrmica (W/mK) CO2(kg) Cost energètic (kWh)
Cel·lulosa Vegetal 0,037 0 5,00
Escuma poliuretà Sintètic 0,028 18,62 35,05
Llana de roca Mineral 0,034 49,76 208,33
Poliestirè expandit Sintètic 0,034 88,01 165,66

 

Finalment, vam optar per la cel·lulosa a base de paper de diari reciclat, per motius econòmics i per ser un material reciclat.

Per a l’execució és va fer servir el següent procediment. A través de dues obertures al tancament, una inferior i una superior, es va injectar el material al interior del trasdossat per l’obertura inferior. Quan el material injectat surt pel forat superior és dona per acabada l’actuació, senyal de que s’haurà omplert tota la superfície de la paret.