Skip to content

Certificats energètics amb l’Eina unificada Lider-Calener

A Vinclament duem a terme Certificats d’Eficiència Energètica, ja sigui d’edificacions en fase de projecte o d’edificis existents, complerts o part dels mateixos.

Dos exemples de projectes amb els que hem treballat serien: un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de 3 habitatges situat a Barcelona, i un altre edifici plurifamiliar aïllat de 40 habitatges situat a Montgat, ambdós en fase d’execució (“Certificació de la eficiència energètica del projecte”).

El primer cas es el d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost per PB+3 (on PB + PA formen un dúplex, i P1 i P2 un habitatge tipus), coberta plana i badalot. En aquest cas s’ha obtingut una qualificació A gràcies, principalment, a dos factors:

  • La direcció tècnica, de la que formem part, ha volgut obtenir els millors resultats, per això es va anar jugant amb l’envolvent, augmentant o disminuint el gruix de l’aïllament i dels envidraments de les fusteries. Vàrem fer diverses simulacions per analitzar com variaven les demandes energètiques, sense oblidar el cost econòmic que suposaven aquestes modificacions a l’execució.

 

  • El disseny de la instal·lació d’aerotèrmia va acabar de decantar la qualificació energètica, doncs els equips tenen un rendiment elevat, inclús amb acumuladors, que acostumen a empitjorar la qualificació per la necessitat de mantenir l’aigua a una temperatura constant.

 Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener        Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 2

El segon cas es el d’un bloc de 40 habitatges aïllat, compost per PB+4 amb coberta plana i 3 plantes soterrani. Al tractar-se d’una obra publica, no es podien fer simulacions, pero en aquest cas l’envolvent estava molt treballat des de la fase de projecte. Aquest edifici ha obtingut una calificació B, que tot i tenint tanta superfície exposada, es deu principalment a:

  • Una molt bona solució de façana ventilada, amb una transmitàcia tèrmica baixa (U=0,43 W/ m2K).

 

  • Incorporació d’aïllament en el forjat entre PB i P-1, evitant pèrdues entre els espais habitables i no habitables.

 

  • Un bon disseny de les instal·lacions d’aerotèrmia, que, com en el cas anterior, se n’obtenen molt bons rendiments.

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 3         Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 4

En aquests casos, entre les moltes eines que estan permeses per a la certificació energètica dels edificis, hem utilitzat el HULC (Herramienta Unificada Lider-Calener), doncs en fase de projecte no esta reconegut amb cap altre procediment, però a Vinclament creiem que la elecció del programa depèn del que s’hagi de certificar.

Així doncs, per als habitatges individuals que formen part d’un edifici plurifamiliar o per a petit terciari, creiem que el més indicat son les eines simplificades. Encara que el procediment general (HULC) també està permès, en el nostre cas utilitzem el CE3X, mentre que per als edificis plurifamiliar complerts o grans terciaris, considerem que l’eina més apropiada és el HULC.

Des del nostre punt de vista, aquesta separació te lloc perquè la complexitat d’unes entitats i les altres és molt diferent, per tant, la manipulació de les dades també s’ha de fer d’una manera diferent, i es que el procés de càlcul no és el mateix amb el CE3X que amb el HULC.

El CE3X disposa d’una base de dades creada a partir d’un gran número de simulacions amb el programa Calener VYP, que, per comparació i interpolació de les dades introduïdes pel tècnic, calcula les demandes de calefacció i refrigeració de l’edifici objecte, i amb la introducció de les instal·lacions s’obté la certificació.

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 4

Procés de càlcul amb CE3X

Quan arriba un encàrrec per a la certificació energètica d’un habitatge, el primer pas és buscar la referència cadastral, necessaria per als tràmits administratius, a més, la data de construcció ens facilita informació sobre la seva tipologia constructiva. En aquests casos, normalment es disposa de poca informació de l’envolvent, i tot i que amb l’espessor de la façana es pot saber si té o no cambra d’aire, l’existència d’aïllament tèrmic és més difícil de saber. En el cas de les obertures, saber si tenen trencament de pont tèrmic o si el vidre es doble, és relativament més senzill. Donat el cas de desconèixer aquestes dades, els valors per defecte que ofereix el programa ens permetran realitzar el càlcul de les demandes sense desvirtuar el resultat. Amb les instal·lacions no sol haver-hi problemes, doncs si aconseguim el model de l’aparell, en la majoria dels casos visible, obtenim tota la informació necessària a traves del fabricant.

Per altra banda, HULC ens ofereix un resultat molt més precís, doncs és el tècnic qui crea el model que s’analitzarà per a calcular les exigències. Amb la interfície del Lider es defineix l’envolvent i es dibuixa el volum de l’edifici.

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 5

Volum de l’edifici

Gràcies a la pestanya “CTE HE-1” s’obtenen les exigències de calefacció i refrigeració per a continuar amb la definició de les instal·lacions amb l’interfície de Calener VYP en aquest cas, doncs es tracta d’un edifici plurifamiliar.

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 6

Càlcul d’exigències

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 7

Definició de les instal·lacions

Per últim, es calculen els consums i es certifica l’edifici.

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener - 8

Qualificació energètica

Normalment, quan ens arriba un encàrrec de gran envergadura, porta adjunt el projecte “As Built” o l’executiu, de manera que disposem de tota la informació per a crear el model. A més, la actualització de la versió de HULC no presenta tants errors en la seva utilització com acostumava a passar amb el Lider (amb el famós “Floating point overflow”) i el Calener per separat.

Com hem pogut observar en les certificacions que hem realitzat, el HULC és més verídic, i encara que amb certificacions de petita envergadura (habitatges unifamiliars i petits terciaris) les certificacions emeses amb CE3X i les emeses amb HULC donen la mateixa calificació, per a entitats de major volum, la calificació pot arribar a ser diferent. Per això a les certificacions que fem a Vinclament, apliquem aquest criteri, aprofitant al màxim les possibilitats que ofereix cadascuna d’aquestes eines.