Termes i condicions

Els presents Termes i Condicions de la Web regeixen l'ús de la web de Vinclament, S.L.P  i les seves relacions amb Vinclament, S.L.P ("Vinclament"). Per favor, llegeixi'ls atentament. Si vostè no està d'acord amb aquests Termes i Condicions, per favor no es registri en el Lloc ni ho l’utilitzi.

 

1. Utilització del Lloc

El lloc se li facilita a vostè gratis, per al seu ús personal, amb subjecció als presents Termes i Condicions. En utilitzar el lloc, convé vostè a quedar obligat pels presents Termes i Condicions.

El lloc està compost per una sèrie de diferents pàgines i els presents Termes i Condicions regeixen l'ús del lloc i de la totalitat de les diferents pàgines que el mateix conté.

El visitant o usuari registrat que accedeix a subscriure's en el servei de News autoritza la recepció d'e-mails amb les últimes novetats o qualsevol notícia d'interès de la web.

Inscrigui's NOMÉS si està d'acord amb les condicions aquí exposades.

 

2. Modificacions

Vinclament podrà actualitzar els presents Termes i Condicions a cada moment i qualssevol canvis li seran notificats a vostè per Vinclament a través de la via de comunicació que vostè prefereixi (si es registra en el Servei) o a través de l'oportú anunci en el Lloc. Els canvis s'aplicaran a la utilització del Lloc després que Vinclament l'hagi notificat. Si Vostè no desitja acceptar els nous Termes i Condicions, no ha de seguir utilitzant el lloc. Si segueix utilitzant el Lloc després de la data en què el canvi entri en vigor, la utilització del Lloc per la seva banda indica la seva conformitat a quedar obligat pels nous Termes i Condicions.

 

3. Nom d'usuari, Contrasenya i Seguretat

En registrar-se vostè rebrà les nostres novetats, se li demanarà que creu un nom d'usuari i una contrasenya. Deurà vostè mantenir el seu nom d'usuari i la seva contrasenya de forma confidencial i no revelar-los a cap persona ni compartir-los amb ningú. Serà Vostè responsable de totes les activitats i sol·licituds de la Secció que es produeixin o es presentin sota el seu nom d'usuari i contrasenya. Si sap Vostè o sospita que alguna altra persona coneix el seu nom d'usuari i la seva contrasenya, deurà vostè notificar-ho immediatament a Vinclament usant les dades de contacte a la pàgina "Contacte" del Lloc.

Si Vinclament té raons per creure que és probable que existeixi una vulneració de la seguretat o un maneig incorrecte de la Secció, podrà exigir que canviï Vostè el seu nom d'usuari i la seva contrasenya o suspendre el compte de Vostè de conformitat amb el paràgraf  més a baix.

La seva adreça de correu, o dades personals, mai seran cedits a tercers o utilitzats per a altres finalitats diferents als abans descrits.

Garantim el correcte ús de les dades rebudes, la seva confidencialitat i salvaguarda, d'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

4. Propietat Intel·lectual

El contingut del lloc està protegit mitjançant copyright, marques registrades, drets sobre bases de dades i altres drets de propietat intel·lectual pertanyents a Vinclament o als seus llicenciadors. Podrà vostè buscar i visualitzar el contingut del lloc en una pantalla d'ordinador, un PDA o un telèfon mòbil, emmagatzemar aquest contingut en format electrònic en un disc (però no en qualsevol servidor o un altre dispositiu d'emmagatzematge connectat a una xarxa) o imprimir una còpia de tal contingut per a l'ús propi, no comercial, per Vostè mateix, sempre que mantingui intactes totes i cadascuna de les notificacions sobre copyright i altres drets protegits. A part d'això, no podrà vostè reproduir, modificar, copiar o distribuir o utilitzar, per a finalitats comercials, qualsevol contingut del lloc o qualsevol dels materials del mateix sense previ permís escrit de Vinclament.

Gens en els presents Termes i Condicions constitueix llicència per a qualsevol ús per vostè de qualsevol marca de Vinclament, a part de l'ús, incidental i inevitable, durant l'extracció, la visualització, l'emmagatzematge o la impressió, que es permeti, de qualsevol contingut del Lloc.

 

5. Limitacions

No podrà vostè fer ús del lloc per a les finalitats següents:

• difondre materials il·lícits, hostigants, calumniosos, abusius, amenaçadors, nocius, vulgars, obscens o, de qualsevol altra forma, inacceptables;

• transmetre materials que fomentin conductes constitutives de delicte, que donin lloc a responsabilitat civil o que, de qualsevol altra forma, vulnerin lleis reglaments o codis professionals;

• obtenir accés no autoritzat a altres sistemes d'ordinador;

• interferir amb l'ús o el gaudi del lloc per una altra persona;

• incomplir qualssevol normes legals relatives a l'ús de xarxes públiques de comunicacions;

• interferir en xarxes o en llocs web connectats amb el lloc o interrompre'ls; i realitzar, transmetre o emmagatzemar còpies electròniques de materials protegits per copyright sense permís del propietari dels mateixos.

Vostè mantindrà a Vinclament indemne de les pèrdues, responsabilitats, costos i despeses que hàgim sofert o en què hàgim incorregut raonablement, dels danys i perjudicis al fet que hàgim estat condemnats per qualsevol tribunal de jurisdicció competent i de les liquidacions i sumes que hàgim satisfet com a resultat de qualsevol compromís que hàgim convingut, dimanante o en raó de:

• qualsevol reclamació de tercers que la utilització del lloc per vostè és difamatòria, ofensiva o abusiva o de naturalesa obscena o pornogràfica, o que és        il·legal o constitutiva de vulneració de lleis, reglaments o codis professionals aplicables;

• qualsevol reclamació de tercers que la utilització del lloc per vostè infringeix el copyright o altres drets de propietat intel·lectual de qualsevol naturalesa de tercers

 

 
6. Disponibilitat del Lloc

Encara que Vinclament pretén oferir-li el millor servei possible, no fa promesa alguna que els serveis en el lloc satisfaran les necessitats de Vostè Vinclament no pot garantir que el Lloc estigui lliure de fallades. Si es produeix una fallada en el lloc, haurà de comunicar-ho a  Vinclament utilitzant les dades de contacte a la pàgina "Contacte" del lloc i Vinclament intentarà corregir la fallada tan aviat com raonablement pugui.

L'accés per vostè al lloc podrà ocasionalment ser restringit per permetre reparacions, manteniment o la introducció de noves instal·lacions o nous serveis. Vinclament intentarà reprendre l'accés tan aviat com raonablement pugui.

 

7. Dret de Vinclament de suspendre o cancel·lar el seu registre.

Vinclament podrà suspendre o cancel·lar el seu registre com a usuari immediatament, a la seva raonable discreció si considera que hi ha riscos en la seguretat de la Secció, o en el cas que incompleixi vostè qualsevol de les obligacions a tenor dels presents Termes i Condicions.

Vostè podrà cancel·lar el seu registre en qualsevol moment, En qualsevol moment podrà exercir el seu dret a la rectificació, consulta o esborrat de les seves dades. Per a això ha d'utilitzar l'enllaç inserit en els butlletins de correu o bé en la web de Vinclament. Si així ho fa, deixarà de rebre les novetats de la nostra web.

 

 
 
8. Responsabilitat de Vinclament

El lloc és facilitat per Vinclament sense manifestacions, declaracions solemnes o garanties. Deurà vostè assumir els riscos associats amb Internet (incloent, sense limitació, el risc que el seu equip o programari pugui resultar infectat per un virus, un cavall de Troia, una bomba lògic o un altre contaminant).

En particular, Vinclament rebutja totes les responsabilitats en relació amb el següent:

• incompatibilitat del lloc amb un qualsevol dels equips, programaris o enllaços de telecomunicacions de vosté;

• problemes tècnics, incloent errors o interrupcions en el lloc;

• inadequació del lloc per a les necessitats de vostè.

En tota l'extensió permesa per la legislació aplicable, convé vostè que Vinclament no serà responsable enfront de vostè o enfront de qualsevol tercer per qualssevol danys incidentals (que s'entendran que inclouen, sense limitació, pèrdua de guanys, lucre cessant, pèrdua d'estalvis anticipats, desemborsament no rendible, pèrdua de privadesa i pèrdua de dades) o per qualssevol altres danys indirectes, especials o punitius de qualsevol classe, que demanen del lloc o que estiguin relacionats amb el mateix.

Res en el present paràgraf 8 és aplicable a la responsabilitat de Vinclament pel que fa a la Secció.

Res en els presents Termes i Condicions exclourà la responsabilitat de Vinclament per qualsevol declaració falsa fraudulenta o lesió personal o defunció causada per la seva negligència.

 

 
 
9. Llocs Web de Tercers

Per a la conveniència dels clients de Vinclament, el lloc podrà contenir enllaços a altres llocs web o materials que estiguin fos del control de Vinclament. Vinclament no és responsable del contingut dels llocs web fos del lloc.

 

 
 
10. Publicitat i Esponsorizació

Algunes parts del lloc poden contenir publicitat i esponsorizació. Els publicistes i patrocinadors són responsables d'assegurar que els materials sotmesos per a la seva inclusió en el lloc compleixin les lleis i els codis reguladors pertinents. Vinclament no és responsable de cap error o inexactitud en els materials de publicitat i de esponsorizació.

 

 
 
11. Legislació aplicable

Els presents Termes i Condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis d'Espanya.

 

12. Miscel·lània

No podrà vostè cedir, atorgar sublicencia o de qualsevol altra forma transferir qualsevol dels seus drets a tenor dels presents Termes i Condicions.

Si qualsevol estipulació dels presents Termes i Condicions és declarada invàlida per qualsevol tribunal de jurisdicció competent, la invalidesa de tal estipulació no afectarà a la validesa de les restants estipulacions dels presents Termes i Condicions, que romandran en ple vigor i efecte.

Si incompleix vostè. els presents Termes i Condicions i Vinclament ho ignora, Vinclament seguirà tenint dret d'utilitzar els seus drets i remeis en data posterior o en qualsevol altra situació en què incompleixi vostè els Termes i Condicions.

Vinclament no serà responsable de cap incompliment dels presents Termes i Condicions a causa de circumstàncies fora del seu control.